img

Ogrodzenie jako środek trwały


Podobne zapisy figurują w uwagach szczegółowych do grup 3 i 4 KŚT: - grupa 3 KŚT - kotły i maszyny energetyczne: „w skład poszczególnego obiektu oprócz właściwego agregatu wchodzą: fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia oraz wyposażenie specjalistyczne”, - grupa 4 KŚT - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: „w skład poszczególnych obiektów oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu, zespołu, agregatu wchodzą fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia i obudowy ochronne oraz normalne wyposażenie należące do obiektu.

W skład poszczególnych obiektów wchodzi również wyposażenie dodatkowe i specjalne związane na stałe z danym obiektem”. Co do zasady ogrodzenie powinno mieć taki sam symbol KŚT jak obiekt, który otacza (ogradza). Właściwa stawka amortyzacji dla ogrodzenia wynosiłaby więc odpowiednio: - 1,5 proc.

dla budynków mieszkalnych oraz - 2,5 proc. dla budynków niemieszkalnych. Gdyby otaczało ono kilka obiektów, należałoby zakwalifikować je do grupy 291 KŚT - obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Byłoby wtedy amortyzowane według stawki 4,5 proc.

Przechodząc do drugiej kwestii, należy zauważyć, że podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi: - dla gruntów - powierzchnia, - dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, - dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.